Bảo vệ thực vật

Nghiên cứu & phát triển để giới thiệu sản phẩm thuốc bảo vệ thực vật đến thị trường

Khoảng 11 năm và 286 triệu đô là thời gian và số tiền đầu tư trung bình để nghiên cứu, kiểm định và đưa vào thị trường một sản phẩm thuốc BVTV; tương đương với đầu tư khoảng 50 đô mỗi phút! Cùng tìm hiểu các nhà nghiên cứu khoa học thực vật đã làm gì để tạo ra các công cụ quản lý sâu bệnh tiên tiến cho nông dân.

Post Comment