Cây cọ Socratea exorrhiza có bộ rễ lớn nhô cao khỏi mặt đất.