Uncategorized

Thông điệp của CropLife đối với quy trình pháp lý cho việc quản lý thuốc bảo vệ thực vật

Các quy định phải đáp ứng được nhu cầu của xã hội bằng cách đưa ra những cách tiếp cận với công nghệ kỹ thuật một cách có kiểm soát. Các quy định đưa ra cơ hội để khuyến khích đổi mới cũng như các hoạt động kinh doanh trong quá trình thiết lập các tiêu chuẩn về an toàn và bền vững.

Những quy định này phải được lập bao gồm cả các quy định về sử dụng thuốc trừ sâu như sau:

Đảm bảo không có rủi ro không thế chấp nhận đối với sức khỏe con người và môi trường từ những trường hợp sử dụng có mục đích trong điều kiện thực tế.

Khuyến khích sử dụng có trách nhiệm và tuân thủ trong suốt quá trình sản xuất lương thực

Khuyến khích đầu tư vào các giải pháp mới cho ngành nông nghiệp và khoa học thực vật

Tạo điều kiện tiếp cận kịp thời với công nghệ kỹ thuật.

Quy định thuốc bảo vệ thực phẩm là gì?

Một quy trình pháp lý toàn diện phải kiểm tra chặt chẽ tất cả các giai đoạn trong vòng đời của các sản phẩm thuốc trừ sâu(bảo vệ thực vật). Yếu tố an toàn phải được xem xét một cách thận trọng tại tất các bước nghiên cứu và phát triển bởi đơn vị sản xuất và đơn vị quản lý sẽ đánh giá sản phẩm để quyết định sản phẩm được phép sử dụng trong các trường hợp, mục đích nào. Cần có những kiểm tra thích hợp để đưa ra quyết định nhằm đảm bảo quản lý chất lượng, dựa trên dữ liệu đăng ký và quá trình sản xuất.

Quy trình pháp lý cũng bao gồm việc xử lý, vận chuyển, và biện pháp phòng ngừa phù hợp trong quá trình xử lý; như nhãn mác và thiết lập mức dư lượng cho phép trong thực phẩm (được gọi là Mức giới hạn dư lượng tối đa (MRLs)).

Quy trình pháp lý này cần được lập dựa trên những quy định có căn cứ khoa học mà sử dụng một phương pháp dựa trên chứng cứ nhằm nắm được kết quả của việc sử dụng một sản phẩm, tức là nó đặc trưng cho sản phẩm và những cách sử dụng sản phẩm được đề xuất từ đó đưa ra quyết định dựa trên các thông tin và bằng chứng đầy đủ. Điều này đảm bảo rằng việc sử dụng thuốc trừ sâu( bảo vệ thực vật) an toàn góp phần hướng tới sản xuất lương thực bền vững nhờ sự hiểu biết thích hợp và quản lý tích cực bất kỳ rủi ro nào.

Post Comment